.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
قانون ضد فرقه
چرا در ایران قانون ضدفرقه وجود ندارد؟ فشار مجامع جهانی برای ممانعت از تقابل با فرقه‌ها در ایران فرق و ادیان: در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکا، مقابله قانونی با ظهور و فعالیت فرقه ها، امروز به عنوان یکی از مسائل حقوقی و قانونی پذیرفته‌شده و مهم،‌ اجرایی می گردد. فرانسه و آلمان در اروپا و چین در آسیا از جمله کشورهای دارای قانون ضدفرقه هستند. امریکا هم تاریخچه ای از سابقه مقابله با فرقه ها دارد و هر فرد و جریان خلاف جریان حاکم را مسکوت نموده است. کشتار فرقه داویدیان(واقعه ویکو) نمونه بارز تقابل تمام امریکا با فرقه هاست. فرانسه نیز از جمله کشورهای مبدع قوانین ضدفرقه و مجری آن می باشد. حال پرسش این است که چرا به محض اینکه کشور ایران به سمت یکی از فرقه ها دست می برد، صدای اعتراض مجامع –به اصطلاح- حقوق بشری در غرب بلند می شود و انگشت اتهام و اهرم فشار خود را بر ایران قرار می دهند؟ شاید به سبب همین فشارها بوده که تاکنون موفق نشده ایم روند تصویب قوانین ضدفرقه را طی کرده و به این مهم دست یابیم. 
این در حالی است که فرقه ها و جریان های انحرافی، یکی از عوامل ضربه زننده به مبانی اعتقادی و تهدیدگر سایر حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... بوده‌اند و شاید به همین خاطر است که سردرمداران نظام سرمایه داری با تصویب این قانون در ایران مخالف هستند و آن را مانعی می دانند بر سر راه فعالیت سربازان تاریکی خود یعنی فرقه ها.
بيشتر